Vị trí – chức năng

Sở Văn hóa, Thể thảo và Du lịch là cơ sở chuyên môn của UBND tỉnh, có nghĩa vụ tham mưu, giúp UBND tỉnh thức hiện việc quản lý nhà nước trên địa bàn của tỉnh: thể chất, thể thao, quảng cáo – du lịch, những dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở và thực hiện một số nghĩa vụ, quyền hạn theo sử UBND tỉnh làm theo quy định của pháp luật.

Chịu swrh chỉ đạo, quản lý về tổ chức theo biến chế và vận hành của UBND tỉnh, đồng thời làm theo chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra chuyện môn, nghĩa vụ của Bộ.

Có tư cách pháp nhan, có dấu và tài khoản riêng.

Nhiệm vụ và quyền hạn

Trình UBND tỉnh:

  • Dự thảo quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch thời hạn, 5 năm và hàng năm, đề án, dự án, chương trình phát triển văn hóa, thể dục – thể thao – du lịch, thuốc biện pháp tổ chức thực hiện những nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước, phân cấp quản lý và XH hóa trong văn hóa gia đình.
  • Dự thảo văn hoái bản quy phạm pháp luật theo quy định cụ thể tiêu chuẩn chức danh đố với Trưởng – Phó những tổ chức, đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao – Du lịch, Trưởng – Phó phòng Văn hóa – Thông tin của UBND cấp huyện, sau khi phối hợp và thống nhất với Sở Thông tin – Truyền thông.

Trình Chủ tịch UBND tỉnh:

  • Dự thảo quyết định, chỉ thị thuộc thảm quyền ban hành của Chủ tịch UBND tỉnh theo Văn hóa – gia đình – thể dục – du lịch.
  • Dự thảo quyết định thành lập, kết hợp giải thể những đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao – Du lịch và những Hội đồng chuyên ngành về văn hóa, gia đình, thể dục – thể hao và du lịch thuộc quy định của pháp luật.

Hướng dẫn, tổ chức và kiểm tra thực hiện những văn bản theo quy định pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch , đề án – dự án, chương trình khi đã phê duyệt, thông tin truyền tải, phổ biến, giáo dục pháp luật về những lĩnh vực thuộc quyền hạn Sở Văn hóa, Thể thao – Du lịch.

Về Di sản văn hóa

Tổ chức làm theo quy chế, giải pháp huy động, quản lý, sử dụng những nguồn lực để bảo vệ và phát triển giá trị di sản văn hóa ở địa phương khi đã được phê duyệt.

Hướng dẫn và tổ chức thực hiện những dự án bảo vệ, tu bổ và khôi phục di tích thuộc địa phương quản lý khi đã được phê duyệt.

Tổ chức điều tra, phát triển, thống kế, phân chia và lập thông tin di sản văn hóa phi vật thể của địa bàn tỉnh.

Hướng dẫn các bước và cấp giấy phép nghiêm cứ, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể của địa bàn tình cho tổ cức, cá nhân nước ngoài hay người Việt Nam định cư tại nước ngoài.

Tổ chức thực hiện quản lý, phân loại và lập hồ sơ xếp loại di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh của địa bàn tỉnh.

Thẩm định dự án cải tạo, xây dựng những công trình nằm ngoài khu vực bảo quản vệ di tích

Tổ chức việc thu thập, bảo vệ những di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia do tổ chức – cá nhân giao nộp và thu giữ thuộc địa phương theo quy định pháp luật.

Đăng ký –  tổ chức để quản lý di vật, cổ vật, bảo vật thuộc bản tàng hay sở hữu cá nhân.

Quản lý – hướng dẫn tổ chức những hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản – lễ hội văn hóa, tín ngưỡng gắn với di tích, cá nhân lịch sử tại địa phương.

Về nghệ thuật biểu diễn

Hướng dẫn – tổ chức thực hiện phương án sắp xếp tổ chức những đơn vị nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi quản lý ở địa phương phù hợp với quy hoạch phát triển ngành nghệ thuật biểu diễn thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao – Du lịch.

Tổ  chức thực hiện theo quy chế tổ chức liên hoan, hội nghị, hội diễn về nghệ thuật biểu diễn tại địa phương tổ chức ở địa bàn tỉnh.

Thẩm định – cấp phép chương tình, tiết mục, vở diễn, chương trình biểu diễ n thời trang trong nước và các yếu tố nước ngoài cho những đối tượng:

  • Đơn vị nghệ thuật trình diễn chuyện nghiệp, đơn vị chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật – thời trang thuộc địa phương.
  • Những tổ chức kinh tế – xã hội được tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp không bán vế ở nhà hành – vũ trường.
  • Cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế – chính trị – văn hóa có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật có như cầu biểu diễn nghệ thuật có doanh thu với mục đích phục vụ xã hội – từ thiện ở những địa phương.

Cho phép đoàn nghệ thuật – diễn viên của địa phương quản lý ra nước ngoài biểu diễn, những đoàn nghệ thuật – diễn viên nước ngoài đến biểu diễn ở địa phương, cấp phép tố chức những cuộc thi hoa hậu ở địa phương sau khu được cấp quyền phê duyệt.

Về điện ảnh

Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng chi phí ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí vận hành chiếu phim ở rạp – lưu động phục vụ nhiệm vụ chính trị – xã hội, đối ngoại, phục vụ mọi lứa tuổi.

Làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng thẩm định phê duyệt kịch bản đối với việc sản xuất phim đặt hàng từ ngân sách nhà nước, Hội đồng thẩm định phim cấp tỉnh theo đúng quy định pháp luật về điện ảnh.

Cấp – thu giấy phép phổ biến phim truyện do cơ sở điện ảnh của địa phương sản xuất hay nhập khẩu theo đúng quy định pháp luật về điện ảnh.

Cấp – thu giấy phép phổ biến phim phóng sự – tài liệu – khoa học – hoạt hình do cơ sở điện ảnh của địa phương sản xuất hay nhập khẩu.

Kiểm định việc phổ biến phim ở rạp – lưu đọng – phát trên những phương tiện khác tại những điểm hoạt động văn hóa – vui chơi – giải trí công cộng.

Về mỹ thuật – nhiếp ảnh – triển lãm

Làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng nghệ thuật tượng đài – tranh hoành tráng cấp tỉnh của Quy chế xây dựng tượng đài của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tổ chức thực hiện những hoạt động mỹ thuật – nhiếp ảnh – triển lãm mô hình cấp tỉnh.

Thẩm định – cấp phép thể hiện phần mỹ thuật đối với những dự án xây dựng tu bổ, tôn tạo tường đài, hoành tráng, công trình liên quan tới tôn giáo trên địa bàn tỉnh của ủy quyền từ Chủ tịch UBND tỉnh và phân cấp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Về quyền tác giả – liên quan đối với những sản phẩm văn hóa – nghệ thuật

Tổ chức thực hiện những biện pháp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tổ chức – cá nhân trong lĩnh vực quyền tác giả – liên quan đối với sản phẩm văn hóa nghệ thuật trên địa bản tỉnh của quy định pháp luật.

Tổ chức thực hiện – hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện tại địa bàn tỉnh những quy định về cung cấp – hợp tác – đặt hàng – sử dụng – đảm bảo quyền sở hữu với sản phẩm – liên quan đối với cuộc biểu diễn – ghi âm – ghi hình – chương trình phát sóng và thù lao cho tác giả – chủ sở hữu sản phẩm.

Thẩm định quyền tác giả – liên quan khi có trách chấp của yêu cầu tổ chức – cá nhân hay cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Về thư viện

Chủ trù – phối hợp với Sở thông tin – truyền thông chuyển giao những xuất bản phẩm lưu chiểu ở địa phương cho thư viện tỉnh theo pháp luật.

Hướng dẫn việc đăng ký vận hành thư viện tỉnh theo quy định của Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch, đăng ký vận hành đối với thư viện tỉnh.

Hướng dẫn những thư viện trong tỉnh xây dựng quy mô tổ chức vận hành trên cơ sở quy chế mẫu của Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch.

Về quảng cáo

Thẩm định hồ sơ – sửa đổi – bổ sung – thu hồi giấy phép thành lập đại diện của tổ chức – cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ marketing đặt tại địa bàn tỉnh theo quy định phê duyệt.

Cấp – sửa đổi – bổ sung – thu hồi giấy phép marketing trên nhiều mô hình đặt nơi công cộng – vật phát quang – phương tiện giao thông – vật thể khác và những hình thức tương tự treo – đặt – dán – dựng ở ngoài trời hay tại nơi công cộng trên địa bàn tỉnh.

Thanh tra – kiểm tra – xử lý theo thẩm định những hành vi vi phạm pháp luật về vận hành quảng cáo trên những phương tiện quảng cáo.

Về văn hóa quần chúng – dân tộc – tuyên truyền cổ động

Hướng dẫn – tổ chức theo quy hoạch thiết chế văn hóa cơ sở ở địa phương khi được UBND tỉnh phê duyệt.

Hướng dẫn xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của những thiết kế văn hóa cơ sở ở địa bàn tỉnh của cơ sở quy chế mẫu của Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch.

Hướng dẫn tổ chức những lễ hội – thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới – tang – xây dựng gia đình – làng – cơ quan – đơn vị văn hóa của địa bàn tỉnh.

Chủ trì, phối hợp với những sở – ban – ngành – đoàn thể chỉ đạo  và hướng dẫn phong trào, chịu trách nhiệm của Ban chỉ đạo phong trào.

Tổ chức thực hiện – kiểm tra việc thực hiện chính sách văn hóa, bảo tồn, phát triển – huy những giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của dân tộc cư trú của địa bàn tỉnh.

Tổ chức hội nghị – diễn nghệ – sáng tác cổ động, quy chế tổ chức liên quan, hội nghị, diễn đàn văn nghệ quần chúng hay những hoạt động văn hoái khác ở địa phương.

Về gia đình

Tổ chức thực hiện – kiểm tra việc thực hiện những quy định của pháp luật liên quan của gia định, đảm bảo quyền bình đẳng và chống bạo lực của gia đình.

Tuyền truyền giáo dục giá trị đạo đức – lối sống – cách ứng xử trong gia đình.

Tổ chức thu thập – lưu trữ thông tin của gia đình.

Về thể dục – thể thao

Hướng dẫn – tổ chức thực hiện quy hoạch, phát triển thể dục – thể thao quần chúng ở địa phương sau khi được phê duyệt.

Xây dựng – tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nhân lực hướng dẫn viên, công tác viên, thể thao sau khi được chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Đứng đầu, phối hợp với tổ chức xã hồi hay nghề nghiệp của thể thao vận động mọi người tham gia cải thiện phong trào thể dục – thể thao, phố biến, hưỡng dẫn tập luyện phù ohpojw với sở thích với mọi lứa tuổi nghề nghiệp.

Xây dựng hệ thống cạnh tranh, thi đấu và chỉ đọa – hướng dẫn tổ chức những cuộc thi quần chúng ở tỉnh.

Giúp UBND tỉnh quản lý nhà nuociws đối với những hoạt động thể thao trong những nơi vui chơi, du lịch, khu văn hóa thể thao trong khu vực tỉnh.

Hướng dẫn kiểm tra việc công nhận gia đình thể thao ở khu vực tỉnh.

Phối hợp với Sở giáo dục – đào tạo, Bộ chỉ huy quân sự, Công an, Bộ đội Biên phòng, tổ chức thức chỉ dậy thể chất – thể hao trong nhà trường và lực lượng vũ trang ở địa phương.

Về thành tích – vận đông viên chuyên nghiệp thể thao

Tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển chọn – đào tạo – huấn luyện vân động viên, kế hoạch thi đấu những đội tuyển khác sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Tổ chức thực hiện Đại hội Thể dục – Thể thao tỉnh, những giải đấu quốc gia, khi vực và thế giới sau khi được cấp thẩm quyền giao phê duyệt.

Tổ chức thực hiện chế độ đặc thù với huấn luyện viện – trọng tải – vận động viện của tỉnh trong những hoạt động thi đấu sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định pháp luật.

Về du lịch

Tổ chức công bố quy hoạch khi được cấp phép, thực hiện điều tra – đánh giá – phân loại cơ sở tài nguyên du lịch ở tỉnh theo Quy chế của Bộ.

Thực hiện những biến pháp bảo quản – tôn tạo – khai thác – sử dụng phù hợp và phát triển tài nguyên môi trường du lịch của tỉnh.

Tổ chức lập thông tin đề nghị công nhận khi du lịch tại địa phương, điểm thăm quan địa phương, tuyển du lịch, công bố sau khi được công nhận.

Cấp – sửa – bổ sung – cấp lại – gia hạn – thu hồi giấy phép thành lập văn phong đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài đặt trên khu vực tỉnh theo quy định của pháp luật phân cấp, ủy quyền của UBND tỉnh.

Quyết định xếp loại 1 sao, hạng 2 sao cho khách sạn, làng du lịch, hạng tiêu chuẩn kinh doanh biệt thự – căn hộ  hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch đối với khu vực cắm trại, nhà nghỉ, nhà ở có phòng cho thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác.

Chủ trì hay phối hợp với những cơ quan liên quan tổ chức thực hiện những biện pháp phòng – chống – ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật về văn hóa – gia đình.

Thẩm định – tham gia thẩm định những dự án đầu tư – phát triển liên quan tới văn hóa, thể dục – thể thao, du lịch trên khu vực tỉnh.

Giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước đối với những doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể – tư nhận, hướng dẫn và kiểm trả vận hành đối với những hội và tổ chức phi Chính phủ về lĩnh vực văn háo, gia đình, thể dục – thể thao và du lịch theo quy định của nhà nước.

Tham mưu với UBND tỉnh về việc tổ chức sự kiện lễ hooijm thể thao và du lịch quy mô cấp tỉnh.

Hướng dẫn chuyện môn, nghiệp vụ của văn hóa, gia đình, thể dục – thể thao và du lịch với Phòng văn hóa và Thông tin thuốc UBND cấp huyện.