Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch thuộc bộ Sở Văn Hóa, thể thao và Du lịch. Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch là đơn vị sự nghiệp có thu, chịu sự chỉ đạo, quản lý trức tiếp của Sở Văn hóa, thể thao và du lịch. Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.

Nhiệm vụ của chúng tôi

 • Xây dựng chương trình, chiến lược, kế hoạnh hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch ở địa phương, tổ chức thực hịên các chương trình, kế hoạch, đề án về xúc tiến, quảng bá du lịch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 • Xây dựng các kênh thông tin, thu thập và xử lý thông tin để phục vụ cho công tác thông tin quảng bá du lịch của địa phương.
 • Cung cập những thông tin cần thiết về du lịch tại địa phương và những thông tin du lịch trong và ngoài nước theo yêu cầu của những tổ chức, cá nhân kinh doanh hay dịch vụ trong lĩnh vực du lịch.
 • Tổ chức hoặc phối hợp với các đơn vị để tổ chức sự kiện, hội chợ, triển lãm du lịch tại địa phương, tỉnh bạn hoặc nước ngoài.
 • Cung ứng các dịch vụ, dịch thuật, hướng dẫn các đoàn khách khảo sát tuyến, điểm du lịch để xây dựng chương trình tour du lịch trong tỉnh.
 • Cung cấp những sản phẩm, dịch vụ, quảng cáo và tiếp thị du lịch.
 • Thực hiện công tác thông tin, trình báo định kỳ và đột xuất về tình trạnh hoạt động của trung tâm theo quy định.
 • Quản lý tổ chức, những bộ, viên chức, tài chính, tài sản được giải quyết theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của UBND tỉnh.
 • Thực hiện những nhiệm cụ được UBND tỉnh, giám đốc Sở văn hóa, thể thao và du lịch giao phó.

Cơ cấu tổ chức – Biên chế

Giám đốc trung tâm: người đứng đầu trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở văn hóa, thể thao và du lịch và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tất cản hoạt động của trung tâm.

Phó giám đốc trung tâm (không quá 2 người): Hỗ trợ Giám đốc chỉ đạo một số công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đóc và trước pháp luật về những nhiệm vụ được giao.

Cơ cấu tổ chức gồm những bộ phận chuyện – nghiệp vụ

Biên chế trung tâm: 

 • Khu bộ máy quản lý của trung tâm thuộc biên chế sự nghiệp văn hóa, thể thao nằm trong tổng thể biên chế sự nghiệp của Sở văn hóa, thể thao và du lịch được UBND tỉnh giao theo kế hoạch hàng năm.
 • Ngoài ra căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ và nguồn thu mỗi năm. Được xây dựng tự đảm bảo kinh phí vận hành, trình độ thẩm quyền phê duyệt để làm cơ sở thực hiện hợp đồng lao động.